МИГ Констенец 2010

Подготвителни Дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 2014-2020 г.

Обща информация за Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:


Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" цели да подкрепи подготовката на местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020 г. и се финансира по линия на Европейския фонд за развитие на селските райони.


Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготвителни дейности, включващи изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие, които включват:


• Обучение на местни заинтересовани страни;
• Проучвания в съответната територия;
• Изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие, включително консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на стратегията;
• Дейности за координация на процеса.


Подмярка 19.1 ще подкрепя и реализацията на малки пилотни проекти, по които ще могат да кандидатстват местни инициативни групи, чиито стратегии за водено от общностите местно развитие не са одобрени за финансиране през програмен период 2014 – 2020 г. Подкрепата за малки пилотни проекти ще се прилага след приключване на процедурата за одобрение на последните стратегии за воденото от общностите местно развитие.


Информация за прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на територията на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010 (МИГ Костенец 2010).


На 4 септември 2015 г. СНЦ МИГ Костенец 2010 внесе Заявление за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014 – 2020г. по обявената от Министерство на земеделието и храните Първа покана за прием. След одобрение за прилагане на подмярката, МИГ Костенец 2010 подписа договор № 50 – 153 от 7 декември 2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).


В изпълнение на договора МИГ Костенец 2010 ще изпълнява за период от 6 месеца дейности по популяризиране процеса на разработка на стратегия за водено от общностите местно развитие, обучение на екипа на МИГ и местни лидери, проучване и анализ на територията, подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, координация и администрация на проекта. Дейностите ще бъдат извършвани съгласно одобрен от МЗХ бюджет.


Целта на изпълнение на подмярката е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена стратегия за водено от общностите местно развитие, за изпълнението на която МИГ да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 - 2020".

 

Индикативен график за провеждане на дейности за популяризиране процеса на разработката на стратегия за ВОМР.

 

Индикативен график за провеждане на събития, свързани с подготовката на Стратегия за ВОМР

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите...
На 20.05.2017 г. от 12:00 часа (при липса на кворум от 13:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2017 г. (събота) от 11:00 часа (при липса на кворум...

Последни Новини

На 20.05.2017 г. от 13:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието бяха...
Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, във връзка с протичащи промени...
Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегии за водено от общностите местно развитие да се осъществява чрез...