Ръководство за изпълнение на проекти по ОПРЧР 2014 - 2020

Ръководство на бенефициента за изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

Приложения към ръководството.