Проект „Модернизация на металообработващо предприятие в село Костенец“

Бенефициент: „АСД-555" ЕООД;
Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010
Разходи по проекта: 149 070,00 лева, от които безвъзмездна финансова помощ – 134 163,00 лева (Процент на подпомагане – 90 %).

Чрез получената безвъзмездна помощ по проекта бенефициентът „АСД-555" ЕООД е закупило специализирани машини, използвани за обработка и производство на изделия от метал – универсален струг, универсална фреза, универсална фрезова машина, малка щос машина и едноиглова права машина за двуконечен затворен грайферен бодов ред. Пускането в експлоатация на придобитите дълготрайни материални активи допринася за повишаване на производствения капацитет, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, осигуряване на висока прецизност и качество на произведените метални изделия.

Финансиране: Европейски фонд за регионално развитие, чрез приноса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020.

 

 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg