Публикуван е индикативен график за прием на проекти през 2017 г.

Управителният съвет на МИГ Костенец 2010 одобри индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2017 г.

Първи се очаква да бъдат отворени за прием на проекти мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за малки стопанства“; 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“; 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Индикативния график за прием на проекти през 2017 г., можете да намерите в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Графици“.

Допълнителна информация и образци на документи ще бъдат публикувани след получаване на указания от управляващите органи на програмите, включени в СВОМР, за реда по който ще бъдат приемани, разглеждани и оценявани проектите. Екипът на МИГ Костенец 2010 очаква вашите въпроси, мнения и коментари.