Първите подписани договори по ОПИК бяха връчени на МИГ на 4-ти юли

На 4-5 юли 2018г. в Интер Експо Център – София бяха връчени първите подписани договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по подхода ВОМР. Договорите бяха връчени от г-н Стефан Попов – Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, на МИГ Костенец 2010 (1 договор) и на МИГ Марица (3 договора).

Г-н Попов подчерта, че в настоящия период ще бъде проследявано не само усвояването на средствата по програмата, но основно постигането на ефект от изпълнените проекти. По отношение на подхода ВОМР основната цел е оживяването на икономиката и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в малките населени места.

Г-жа Илияна Илиева, зам.-главен директор, отговорна за прилагането на подхода ВОМР по ОПИК, информира, че към момента са обявени 11 процедури за подбор на проекти на МИГ по програмата с общ финансов ресурс 13 801 413 лева.

На обучението взеха участие още Г-жа Диана Трифонова, Г-жа Екатерина Бухлева, г-жа Стела Стоянова, Г-н Ивайло Бойчев и други експерти от УО на ОПИК, представители на ЦКЗ на Министерски съвет, УО на ОПРЧР, отдел ЛИДЕР от МЗХГ, експерти от ИСУН, както и представители на 31 МИГ от страната, в т.ч. екипът на МИГ Костенец 2010: Л. Станкова – изпълнителен директор, С. Христоскова – експерт СВОМР и  Ю. Стоянова – счетоводител.

На двудневното обучение бяха предоставени методически насоки на МИГ, касаещи обявяването на прием на проекти от МИГ, провеждането на оценителни сесии и изпълнението на проектите. Любка Станкова благодари на експертите от  УО на ОПИК  за проявените професионализъм и отговорност към подхода „Водено от общностите местно развитие“,  който е нов за ОПИК,  и за това, че са направили възможно местните инициативни групи да обявят приеми, да проведат оценка и да се стигне до подписване на първите договори по програмата. 

В периода 22 юни – 5 юли председателят на УС на МИГ – Анета Кирова подписа и осемте договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на обща стойност 585 944,37 лв. Предстои провеждане на обучение на бенефициентите за изпълнение на проектите по двете програми, което ще се проведе на 23 и 24 юли 2018.

 

Обучение_ОПИК_1.jpgОбучение_ОПИК_2.jpgОбучение_ОПИК_3.jpgОбучение_ОПИК_4.jpgОбучение_ОПИК_5.jpgОбучение_ОПИК_6.jpg