Обявени и предстоящи приеми по мерки на национално ниво

Във връзка с възможностите за кандидатстване с проекти по обявени и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР на национално ниво, информираме заинтересованите страни от община Костенец, че в момента тече прием по:

Предстои отварянето на прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на национално ниво, по която ще могат да подават проекти микропредприятия и земеделски производители по три отделни процедури за прием: за производствени дейности, за услуги и за занаяти. Проектите на насоки за кандидатстване са публикувани на 22.06.2018 г. на страницата на МЗХГ, раздел „Програми за финансиране“ http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/. (Проектите не са окончателни).

Отворена е и процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ насочена към малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Процедурата е с краен срок за кандидатстване 05.09.2018 г., 16:30 ч.

Условията за кандидатстване по отворените мерки са публикувани в ИСУН 2020, раздел „Отворени процедури“ като подаването на проектни предложения се извършва електронно чрез системата, достъпна на адрес https://eumis2020.government.bg.