Изпълнен проект на „Олимпиа“ ЕООД по ОПИК

Публикувана на Четвъртък, 26 Септември 2019 10:26

„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на производствения капацитет на Олимпиа ЕООД“, реализиран чрез стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 и финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е повишаване на пазарното представяне на Олимпиа ЕООД чрез закупуване и въвеждане на нови машини и технологии, посредством които да се предоставят нови продукти за клиенти на фирмата с висока добавена стойност, конкурентни на българския и европейския пазар.

Основни дейности по проекта са:

Резултатът от изпълнението на тези дейности е огромна стъпка към подобряване на конкурентоспособността на предприятието, създаване на потенциал за експорт и като резултат подобряване на пазарното им присъствие чрез внедряване на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига и съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

Проектът е на обща стойност 68 070,00 лв., от които 52 073,55 лв. Европейско, 9 189,45 лв. национално съфинансиране и 6 807,00 собствени средства и приключва на 03.10.2019 г.

лога ОПИК

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.JPG6.JPG7.jpg8.jpg