Проведе се обучение на екипа на МИГ за прием и оценка на проекти по СВОМР

На 2 и 3 декември 2017 г. се проведе обучение на екипа и членове на общото събрание на Местна инициативна група Костенец 2010 за прием и оценка на проекти по СВОМР, в което взеха участие 15 човека.

Целта на обучението беше повишаване на капацитета на членовете на МИГ, които могат да участват в оценката и одобрението на проектите по СВОМР, относно прилагането на процедурите за подбор на проекти.

Бяха разгледани и обсъдени минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения и специфичните изисквания на всяка една от финансиращите програми, включени в СВОМР, съставът на комисиите за подбор на проектни предложения, изискванията и ограниченията към всички членове, задълженията и ролите им в процеса на оценка. Дискутирани бяха критериите за допустимост на проектните предложения, на кандидатите и разходите, както и критериите за оценка по отделните мерки и необходимостта някои от тях да бъдат дефинирани по-ясно в Условията за кандидатстване. В двата дни бяха проведени практически упражнения, чрез разиграване на тестови оценителни сесии в ИСУН 2020. Членовете на МИГ извършиха оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка на примерни проекти. Те получиха разяснения къде и как да направят справка за съответствие с критериите за оценка – формуляр за кандидатстване, приложени документи, публични регистри. Специално внимание беше обърнато на проверката за вида на предприятията - кандидати – микро, малки и средни, както и на проверката за свързаност.

  1.JPG  2.JPG  3.JPG  4.JPG  5.JPG  6.JPG  7.JPG