Проведено обучение за изпълнение на проекти по мерките от ОПРЧР и ОПИК

На 23 и 24 юли 2018 г. беше проведено двудневно Обучение за изпълнение и отчитане на проекти по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

В обучението се включиха 17 представители на предприятията със сключени договори по двете оперативни програми и на потенциални бенефициенти по мерките.

В рамките на обучението бяха разгледани основните задължения по сключените договори на бенефициентите; промени и изменения на договорите; изготвяне и актуализиране на график за избор на изпълнители; процедури за избор на изпълнители – събиране на оферти и провеждане на публична покана; провеждане на предварителен и последващ контрол от страна на УО на ОПИК; подготовка, подаване и верификация на искания за плащане – авансови, междинни и окончателни; изисквания към документите и счетоводната отчетност; изискванията за визуализация и публичност по проектите. Бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката на лектора на обучението. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проекта чрез ИСУН 2020.

Лектор на обучението беше Галя Менова, управител на „Хюманконсултинг“ ЕООД.

Част от въпросите, касаещи изпълнението и отчитането на проектите ще бъдат изпратени на УО на ОПРЧР и отговорите ще бъдат публикувани към настоящата статия.

 

obuchenie_1.JPGobuchenie_2.jpgobuchenie_3.JPGobuchenie_4.JPGobuchenie_5.JPGobuchenie_6.jpgobuchenie_7.JPG