Покана за прием на заявления

МИГ Костенец 2010 обявява покана за прием на заявления за подпомагане по: Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни мерки" ;...


Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката" и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Костенец 2010
Срок за подаване на заявления: 12 ноември 2012г. от 8.00ч. - 14 декември 2012г., включително до 16.00ч.
Повече информация можете за намерите в раздел „покани за кандидатстване" и „документи за кандидатстване" от настоящия сайт.