Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - приключена

Създадена на Вторник, 12 Декември 2017 20:36
Публикувана на Вторник, 12 Декември 2017 20:36

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения

 

МИГ Костенец 2010, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:  №  BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“:

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи за информация;

4. Документи за попълване;

5. Условия за изпълнение;

6. Въпроси и отговори актуални към 18.01.2018 г.

 

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

 

Регистър на подадените проектни предложения по процедурата.

 

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 24.04.2018 г.

Финансов ресурс за втори краен срок: 134 320,00 лева.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2018 г. 17:00 часа.

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 12.12.2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.02.2018 г. 17:00 часа.