МИГ Констенец 2010

Стратегия за местно развитие 2007 - 2013

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Стратегията за местно развитие (СМР) на Местна инициативна група (МИГ) Костенец 2010  за периода 2011 – 2015 г., е разработена в изпълнение на договор № РД 50-361/28.12.09 за финансиране на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Костенец”, изпълнен от община Костенец в периода 28.12.2009 – 28.12.2010 г.

Прилагането на Стратегията стартира с подписването на Договор № РД 50-95 от 13.06.2012 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земедели“ – Разплащателна агенция и МИГ Костенец 2010 по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЦЕЛИ НА СМР

Стратегическа цел на СМР е подобряване качеството на живот на територията на „МИГ Костенец 2010”.

В краткосрочен план тя е постижима чрез изпълнението на следните приоритети и специфични цели:

Приоритет 1 Повишаване конкурентоспособността на селското стопанство и предприятията от ХВП с грижа за околната среда.

Специфична цел 1.1: Насърчаване развитието на биоземеделие и производството на биопродукти (постижима чрез прилагане на мярка 123 от ПРСР 2007 – 2013 )

Специфична цел 1.2: Подобряване опазването на горските ресурси (постижима чрез прилагане на мярка 226 от ПРСР 2007 – 2013)

Приоритет 2 Повишаване на заетостта и доходите в туризма и други неземеделски дейности

Специфична цел 2.1: Стимулиране развитието на алтернативни форми на туризъм (постижима чрез прилагането мерки 311 и 312 от ПРСР 2007 – 2013)

Специфична цел 2.2: Насърчаване на неземеделското предприемачество (постижима чрез прилагането мерки 311 и 312)

Приоритет 3 Подобряване средата на живот и условията за икономическа активност

Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до услуги, в т.ч. социални, културни, спортни, туристически (постижима чрез прилагането мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013)

Специфична цел 3.2: Облагородяване на жизнената среда в населените места (постижима чрез прилагането мярка 322 от ПРСР 2007 – 2013)

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Одобреният бюджет за прилагане на СМР е в размер на 3 412 522 лв. от които 684 460 лв. за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за периода 2012 – 2015г., и 2 728 062 лв. за финансиране на проекти, разпределени както следва:

 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – 244 450,00 лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ – 97 780,00 лв

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 410 676,00 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия“ – 410 676,00 лв.

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ – 782 240,00 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата“ – 782 240,00 лв.

Прилагането на СМР по ПРСР 2007 – 2013г. приключи на 30 септември 2015 г. като бяха финансирани 17 проекта, които получиха субсидия в размер на 1 887 454,81 лв.

 

Стратегията за местно развитие за периода 2011 – 2015 г.

Информация за изпълнението на СМР за периода 2011 - 2015 г.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...
МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...
На 29 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Костенец, ет. 4., гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2...

Последни Новини

Третото издание на изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 28 септември 2019 г., премина при голям интерес от...
„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на...
На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...