Проект „Създаване на добри и безопасни условия на труд в „Ивегел“ ЕООД“

Бенефициент: „Ивегел" ЕООД;
Мярка „Добри и безопасни условия на труд" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010;
Получена безвъзмездна финансова помощ: 78 273,80 лв. (Процент на подпомагане – 100 %).

„Ивегел" ЕООД е с основна дейност изкупуване, преработка и продажба на диворастящи и култивирани гъби. В резултат от изпълнението на проекта е въведен комплекс от мерки, предназначени за подобряване на работната среда във фирмата и качеството на работните места. В предприятието е подменено осветлението и дограмата на работните помещения, закупени са ергономични столове, монтирани са модерна пожароизвестителна инсталация и климатични системи, раздадени са лични предпазни средства (маски, ръкавици, диелектрични килимчета) и специално работно облекло (лятно и зимно). Закупен е преместваем контейнер, в който са обособени помещение за отдих и хранене, оборудвано с климатик, печки, хладилник, кафемашина, маси и столове, както и място за спорт, с бягаща пътека, велоаргометър, шведска стена и други спортни уреди. Ползватели на придобивките по проекта са 17 заети лица. Мерките целят подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и повишаване на тяхната мотивация за работа.
Финансиране: Европейски социален фонд, чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.

 

 1.JPG 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg