Проект „Подобряване условията на труд на служителите във фирма „Булкор“ ЕООД“

Бенефициент: „Булкор" ЕООД;
Мярка „Добри и безопасни условия на труд" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010;
Получена безвъзмездна финансова помощ: 99 295,57 лв. (Процент на подпомагане – 100 %).

„Булкор" ЕООД е предприятие от гр. Костенец, занимаващо се с производство на хартиени гилзи (шпули) и бобини с широко предназначение. Чрез изпълнението на проекта е подобрена работната среда и са осигурени качествени условия на труд на заетите в предприятието. Закупени са климатици и са подменени дограмата и входните врати на работното помещение, поставена е преградна врата към обособената част за съхранение на лепила с цел изолиране на вредните и токсични вещества, закупени са два броя електрически транспортьора и товарна платформа за намаляване на работата с тежести и на риска от злополуки и наранявания. На работниците (7 човека) са раздадени работно облекло и лични предпазни средства за покриване на специфичните производствени нужди.
Финансиране: Европейски социален фонд, чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.

 

 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.jpg 6.JPG