Отворени приеми на ДФЗ за подпомагане на земеделските стопани

Публикувана на Петък, 14 Август 2020 11:28

ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.

Приемът е по две отделни процедури. До 30.09.2020 г. земеделски стопани и групи или организации на производители с минимален стандартен производствен обем (СПО) на стопанствата над 8000 евро могат да подават проекти по процедура BG06RDNP001-4.008 – Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Условията за кандидатстване и изпълнението на проектите по процедурата, са достъпни в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/80bd0352-d3b3-4a11-b91e-b1e65e2f3e32 и в сайта на ДФЗ.

Земеделски стопани със СПО между 6000 евро и 7999 евро могат да кандидатстват до 18.09.2020 г. по процедура BG06RDNP001-4.009 – подбор на проекти по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма от мярка от ПРСР 2014-2020 г. Условията за кандидатстване и изпълнението на проектите по процедурата, са достъпни в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7 и в сайта на ДФЗ

От 19 август предстои отваряне и на две мерки за подпомагане на земеделски производители, малки и средни предприятия, засегнати от кризата с COVID 19. Информация за изискванията и начина на кандидатстване по тях, можете да намерите тук: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-19-covid-1-covid-2/