МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувана на Вторник, 04 Май 2021 12:40

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

Отворен за подаване на проекти е вторият краен срок за кандидатстване – до 07.06.2021 г., 17:00 часа, с бюджет за приема 35 734,56 лв. (остатъчен финансов ресурс след прием, оценка и одобрение от страна на МИГ на подадения проект по първи краен срок).

Проекти могат да подават земеделски стопани със седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ или постоянен адрес за физическите лица на територията на община Костенец, за дейности, които ще се изпълняват в община Костенец.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Костенец 2010 www.mig-kostenetz.com, в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Програма за развитие на селските райони“, както и в Информационната система ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез приноса на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за подхода Водено от общностите местно развитие.