МИГ Констенец 2010

Проведено обучение на тема: „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната”

Обучение на тема „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната” беше проведено в периода 15 – 17 юни 2015г. в гр. Хисаря.

Към статията...

Проведен семинар „Възможности за развитие на селското стопанство в Рила - как да си гарантираме успех“

На 25 март 2015г. беше проведен семинар за селскостопански производители от община Костенец с 37 участници. Семинарът беше организиран от Агенция за регионално развитие на Рила в партньорство с МИГ Костенец 2010, община Костенец и ПГ „Г. С. Раковски”, гр. Костенец, а лектори бяха представители на Министерство на земеделието и храните, БАН и Национална служба за съвети в земеделието. На семинара бяха направени презентации на теми: Съветнически и консултантски услуги от НССЗ и възможностите за малките стопанства по м. 4 и м. 6 от ПРСР 2014 – 2020; Биопроизводство, Промени в климата и агроклиматично райониране на земеделието, ПРСР 2014-2020, Организации на производители – ползи от организирането и възможности за подпомагане; Туризъм, селскостопанско производство и занаятчийство. Презентациите са публикувани в раздел „Публикаци”. Репортаж за семинара, отразен от АГРО ТВ е публикуван тук.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя консултации и ще изготвя безплатно бизнесплановете на кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ (млад фермер) и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. На 23.04.2015г. от 09:00 до 12:00 часа ще се проведе изнесен ден за консултации от НССЗ в гр. Костенец – Общинска служба по земеделие, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4. От 13:00 до 16:00 представители на НССЗ ще дават консултации в гр. Долна баня, Общинска служба по земеделие, офис Долна баня, ул. Търговска № 136.

Работата на Агенцията за регионално развитие на Рила, в която вече членува и община Костенец, е насочена към развитието на региона на Рила планина за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм. Агенцията възнамерява да осъществява динамично общуване между администрации, представителите на бизнеса, структурите на гражданското общество и гражданите, с цел изграждане на нова ефективна система за обществена комуникация по идентифицирането и решаването на ключови проблеми за региона на Рила.

Семинар_Агенция_Рила.jpgСеминар_Агенция_Рила_2.jpgСеминар_Агенция_Рила_3.jpgСеминар_Агенция_Рила_4.jpg

Очаква се през април 2015 г. да бъде отворен прием на национално ниво по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020

Очаква се подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 (мярка 121 от ПРСР 2007-2013) да бъде отворена за прием на проекти от 14 април с индикативен бюджет 150 млн. евро като приемът ще продължи 5 седмици за инвестиции, свързани само със закупуване на земеделска техника и 8 седмици за инвестиции, свързани със закупуване на техника и строително-монтажни работи. Проектите ще трябва да получат минимум 10 точки, за да бъдат допустими за финансиране.

В бр. 22 от 24 март 2015г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (можете да изтеглите Наредбата от линка).

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро (Таблица за изчисление на СПО); признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020. Подпомагането е в размер на 50% от действително направените допустими разходи по проекта като може да бъде увеличена при изпълнението на определени условия.

 

 


Подписани са последните 2 договора за проекти по Стратегията за местно развитие

Подписани са и последните два договора за финансиране на проекти по СМР на МИГ Костенец 2010, подадени по Шеста покана през септември 2014г.

На 04.02.2015г. беше подписан тристранен договор за отпускане на финансова помощ за проект „Реконструкция на вътрешен водопровод на улица „Рила”, гр. Костенец, община Костенец” по мярка321 от СМР. Проектът, с бенефициент община Костенец, е на стойност 84 452,35лв., а субсидията е в размер на 100%.

На 18.02.2015г. г-жа Тинка Проданова, управител на ГЕТИ ЕООД, подиса договор с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА за изпълнение на проект „Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги” по мярка 312. Проектът е на стойност 17 248,48 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70%.

Заедно с тях договорите за финансиране на проекти по СМР стават 19 с обща сума на одобрената от ДФЗ – РА субсидия 2 447 951,91 лв. пълен списък на сключените договори за отпускане на финансова помощ можете да намерите в раздел „Изпълнение на проекти”.

До момента има 2 изпълнени и изплатени от ДФЗ – РА проекта по мярка 312. Трите проекта по мярка 226 и един проект по мярка 322 са изпълнени. За всички проекти, включващи строително-монтажни работи се очаква удължаване на срока за изпълнение до 15.08.2015г.

Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

На 16.01.2015г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието пред ОС на Сдружението бяха представени отчет за дейността на Управителния съвет през 2014г., годишен финансов отчет за 2014г., одобреният от МЗХ бюджет за дейността на МИГ през 2015г., както и информация за напредъка по изпълнение на Стратегията за местно развитие и проектите, подадени по нея. Общото събрание освободи досегашните членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението, поради изтичане на мандата им и избра нови.

Прочети още: Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...