Информационна среща по мерки 4.1 и 6.4.1 от СВОМР

На 04 март 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн Информационна среща за разработка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и представяне на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Темите и начина на записване за събитието, можете да видите в поканата и програмата на събитието:

Покана за информационна среща на 04.03.2021

Програма информационна среща на 04.03.2021