Информация за допълнителен финансов ресурс по мерките от СВОМР

Публикувана на Сряда, 28 Април 2021 12:00

Уважаеми представители на местната общност на община Костенец

С писмо, получено на 12.04.2021 г., УО на ПРСР – МЗХГ ни уведоми относно възможността за предоставяне на допълнително финансиране на местните инициативни групи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020. Предлаганата допълнителна сума по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за мерките от стратегията, финансирани от ЕЗФРСР е до 799 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите по стратегията ще бъде удължен до юни 2025 г. Срокът за внасяне на заявление от страна на МИГ с искане за допълнително финансиране е 01.06.2021 г.

За да може МИГ правилно и целесъобразно да планира необходимия размер и разпределението на допълнителния финансов ресурс към мерки, по които действително има интерес за кандидатстване, молим да заявите своя интерес и да ни предоставите информация за прогнозния общ размер на разходите или на безвъзмездната помощ по проектната ви идея (Следва да имате предвид, че към мерки, за които няма направени предложения или намерение за кандидатстване, няма да бъде насочван допълнителен финансов ресурс).

Можете да направите своите предложения или да заявите интерес за кандидатстване до 07.05.2021 г. чрез имейла, фейсбук страницата, по телефона, писмено или устно в офиса на сдружението. След изготвяне на проект за изменение на Стратегията той ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди да бъде одобрен от общото събрание на МИГ.

Моля запознайте се с информацията за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 и настоящия бюджет към тях:

Обобщена справка за настоящия бюджет по всички мерки;

Резюме на мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По-подробна информация за мерките можете да намерите в раздел „Публикации“ – Информация за мерките от СВОМР от ПРСР 2014-2020