МИГ Констенец 2010

Стратегия за местно развитие 2007 - 2013

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Стратегията за местно развитие (СМР) на Местна инициативна група (МИГ) Костенец 2010  за периода 2011 – 2015 г., е разработена в изпълнение на договор № РД 50-361/28.12.09 за финансиране на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Костенец”, изпълнен от община Костенец в периода 28.12.2009 – 28.12.2010 г.

Прилагането на Стратегията стартира с подписването на Договор № РД 50-95 от 13.06.2012 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земедели“ – Разплащателна агенция и МИГ Костенец 2010 по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЦЕЛИ НА СМР

Стратегическа цел на СМР е подобряване качеството на живот на територията на „МИГ Костенец 2010”.

В краткосрочен план тя е постижима чрез изпълнението на следните приоритети и специфични цели:

Приоритет 1 Повишаване конкурентоспособността на селското стопанство и предприятията от ХВП с грижа за околната среда.

Специфична цел 1.1: Насърчаване развитието на биоземеделие и производството на биопродукти (постижима чрез прилагане на мярка 123 от ПРСР 2007 – 2013 )

Специфична цел 1.2: Подобряване опазването на горските ресурси (постижима чрез прилагане на мярка 226 от ПРСР 2007 – 2013)

Приоритет 2 Повишаване на заетостта и доходите в туризма и други неземеделски дейности

Специфична цел 2.1: Стимулиране развитието на алтернативни форми на туризъм (постижима чрез прилагането мерки 311 и 312 от ПРСР 2007 – 2013)

Специфична цел 2.2: Насърчаване на неземеделското предприемачество (постижима чрез прилагането мерки 311 и 312)

Приоритет 3 Подобряване средата на живот и условията за икономическа активност

Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до услуги, в т.ч. социални, културни, спортни, туристически (постижима чрез прилагането мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013)

Специфична цел 3.2: Облагородяване на жизнената среда в населените места (постижима чрез прилагането мярка 322 от ПРСР 2007 – 2013)

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Одобреният бюджет за прилагане на СМР е в размер на 3 412 522 лв. от които 684 460 лв. за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за периода 2012 – 2015г., и 2 728 062 лв. за финансиране на проекти, разпределени както следва:

 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – 244 450,00 лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ – 97 780,00 лв

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 410 676,00 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия“ – 410 676,00 лв.

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ – 782 240,00 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата“ – 782 240,00 лв.

Прилагането на СМР по ПРСР 2007 – 2013г. приключи на 30 септември 2015 г. като бяха финансирани 17 проекта, които получиха субсидия в размер на 1 887 454,81 лв.

 

Стратегията за местно развитие за периода 2011 – 2015 г.

Информация за изпълнението на СМР за периода 2011 - 2015 г.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,...
На 11 и 12 януари 2023 г. от 10:00 ч. в залата за срещи на МИГ – гр. Костенец, ул. „Боровец“ № 13 Б, ще се проведат две...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.6. „Проучвания и...

Последни Новини

На 11 и 12 януари 2023 г. МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи за представяне на мерките за кандидатстване в...
МИГ Костенец 2010 обявява Втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец...