Local Action Group Kostenets 2010

Проекти

Обучение на ученици за разработване на проекти

На 22 и 23 ноември в х-л Виталис, кк Пчелински бани, беше проведено „Интерактивно обучение на ученици за разработване и реализация на малки проектни идеи за развитието на местната територия и опазване на компонентите на околната среда". Обучението, в което взеха участие 12 ученика от 9-ти до 12-ти клас в СОУ „Св. Климент Охридски" и ПГ „Г.С. Раковски", имаше за цел повишаване на обществената ангажираност и насърчаване на активността у младите хора и бъдещи местни лидери при решаване на проблеми от местно значение. Обучението беше насочено към изграждане на знания и основни практически умения за идентифициране, разработване и управление на малки проекти, финансирани от фондове на ЕС или от други източници. Лектор на курса беше Зорница Богданова – преподавател в РУ „Ангел Кънчев", гр. Русе, д-р по икономика и управление по отрасли.
Оказа се, че младите лидери вече имат ясна визия какво искат да се промени на територията на общината и за тях все още са непознати изрази като „това никога не може да стане при нас" и „това е много трудно да се направи". Те вземаха дейно участие по време на цялото обучение и предлагаха идейни и реалистични решения на проблемите. Учениците идентифицираха проблеми с сферата на местното кулурно – историческо наследство, опазването на околната среда, туризма и земеделието и предложиха мерки за тяхното преодоляване. Проблеми, които те откроиха бяха че: местното културно историческо наследство не се познава достатъчно, не се поддържа и опазва; ресурсите не се използват достатъчно за развитие на туризъм. В областта на околната среда те изведоха като проблем замърсяване на водите и почвите, обезлесяването, унищожаването на био-разнообразието и безконтролното билкарство. Предложените от тях мерки и потенциални проекти включваха: изграждане на музей с археологическа, историческа и етнографска част, демонстрационна зала за местни занаяти; реклама на крепостта «Траянови врата», организиране на възстановки на значими исторически събити; повишаване на квалификацията на населението и работещите в туризма как да използват местните ресурси за да привличат, а не да отблъсква туриститe; организиране на занаятчийски курсове по дърворезба и ножарство от местни майстори на желаещи да ги усвоят млади хора. Учениците изразиха обществената си позиция към нарушителите Те настояха да се налагат строги санкции за разрушаване на местни забележителностти, при повторно нарушение да бъде налагано наказание общественно полезен труд за възстановяване на разрушеното, както и да се извършва по-строг контрол срещу безразборните сечи и бракониерството. За развитието на селското стопанство те предложиха да се изградят напоителни системи в земеделските земи, да се стимулира биоземеделието чрез извършване на обучения и мотивиране на способните хора да влязат в земеделския бизнес. Предложенията на учениците включваха също изграждане на екомаршрути, в които местните забележителности да се свързват чрез еко-пътеки, и за които да бъдат издадени брошури и карти; изграждане на биваци, летни лагери, ежемесечно почистване на замърсени зони от ученици, реставрация на предишния облик на природни местности в т.ч. на «Ловния дом» , поставяне на информационни табели и др. Гост на обучението беше Станислав Русинов - местен предприемач в сферата на пчеларството и биоземеделието, който представи своят опит, проблеми и бъдещи намерения в работата си и получи от учениците предложения за проекти, чрез които би могъл да направи бизнеса си по-устойчив и печеливш.
През втория ден на обучението участниците имаха възможност да приложат на практика усвоените знания като разделени на групи работиха по изготвянето на 3 проекта – за откриване на механа, предлагаща автентични местни ястия, приготвени по оригинални стари рецепти, за организиране на фолклорен ученически фестивал и за поставяне на хранилки и вишки за наблюдение на редки птици. Учениците трябваше да формулират целите и очакваните резултати от изпълнението на проектите, да определят дейностите и задачите за тяхното постигане, да подготвят график за изпълнение и бюджет на проектите. В края на обучението всяка от групите представи пред останалите своя проект, който беше оценяван за оригиналност, структурираност, изпълнимост и реалистичност на бюджета. Участниците се справиха изключително успешно и получиха похвалите на обучителя, екипа на МИГ и ръководителите си. Надяваме се всички техни идеи през следващите години да станат реалност с тяхното активно участие.

 

Обучение 01.JPGОбучение 02.JPGОбучение 03.JPGОбучение 04.JPGОбучение 05.jpgОбучение 06.JPGОбучение 07.JPGОбучение 08.JPGОбучение 09.JPGОбучение 10.JPGОбучение 11.JPGОбучение 12.JPGОбучение 13.JPGОбучение 14.JPGОбучение 15.JPG

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...
Уважаеми представители на местната общност на община Костенец С писмо, получено на 12.04.2021 г., УО на ПРСР – МЗХГ ни уведоми относно...
На 09 април 2021 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн Информационна среща за разработка на проектни предложения по...