МИГ Констенец - Долна баня

Покана за Общо събрание на 21.06.2024 г.

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец – Долна баня", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 21.06.2024 г. (петък) от 17:30 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на община Костенец, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2  при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на УС през 2023 г. и Годишен финансов отчет за 2023 г. Докладва А. Кирова, председател на УС;

2. Приемане на бюджет на Сдружението за 2024 г. Докладва А. Кирова, председател;

3. Освобождаване на досегашен член на УС поради подадено заявление и избор на нов член на Управителния съвет на МИГ Костенец – Долна баня. Докладва А. Кирова;

4. Одобрение на изменение в СВОМР. Докладва Л. Станкова;

5. Разни.

Материалите за събранието са качени в раздели Доклади/Отчети и Документи за публично обсъждане.

 

По т. 2, проектът за бюджет за 2024 г. включва приходна и разходна част в размер на 134 403,97 лв., от които 107 930,87 лв. за управление и текущи разходи и 23 973,10 лв. за разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР на територията на нейното изпълнение по мярка 19.4, и 2 500 лв. – други разходи за организация и управление.

Обществено обсъждане на изменение в СВОМР – юни 2024 г.

Изготвен е проект за изменение на СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня), който е публикуван в раздел „Документи за публично обсъждане" на сайта на МИГ. Срокът за писмени възражения и предложения е до 19 юни 2024 г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. Костенец, 2030, ул. "Боровец" № 13 Б.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 11.04.2024 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, финансирана от ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня ). В срок до 21.03.2024 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/, модул „Електронно кандидатстване“, меню „Процедури за БФП“, програми „Европейски структурни и инвестиционни разходи“ (2014-2020) и секция „За обществено обсъждане“.

Предстои провеждането на информационни събития за подготовка на новата стратегия за ВОМР до 2027 г.

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с подготовката на новата стратегия за Водено от общностите местно развитие, която да се изпълнява на територията на двете общини в периода до 2027 г.

На 09, 10 и 11 октомври ще се проведат информационни срещи съответно в гр. Момин проход, с. Горна Василица и с. Пчелин, община Костенец, а на 17 октомври – в гр. Долна баня.

Обучения за изготвяне на стратегията са предвидени за 11 октомври в с. Костенец и за 12 и 13 октомври в гр. Костенец.

На 18 октомври ще можете да се включите в общественото обсъждане на проекта за стратегия за ВОМР.

Повече информация за място на провеждане, начален час и теми които ще бъдат разгледани, можете да получите от Графика на информационните събития.

Дейностите се финансират по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-139/20.04.2023 г. (№ в ИСУН BG06RDNP001-19.610-0062-C01) по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец – Долна баня", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 21.06.2024 г. (петък) от...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня), който е...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец –...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...