МИГ Констенец 2010

Очаква се през април 2015 г. да бъде отворен прием на национално ниво по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020

Очаква се подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 (мярка 121 от ПРСР 2007-2013) да бъде отворена за прием на проекти от 14 април с индикативен бюджет 150 млн. евро като приемът ще продължи 5 седмици за инвестиции, свързани само със закупуване на земеделска техника и 8 седмици за инвестиции, свързани със закупуване на техника и строително-монтажни работи. Проектите ще трябва да получат минимум 10 точки, за да бъдат допустими за финансиране.

В бр. 22 от 24 март 2015г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (можете да изтеглите Наредбата от линка).

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро (Таблица за изчисление на СПО); признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020. Подпомагането е в размер на 50% от действително направените допустими разходи по проекта като може да бъде увеличена при изпълнението на определени условия.

 

 


Подписани са последните 2 договора за проекти по Стратегията за местно развитие

Подписани са и последните два договора за финансиране на проекти по СМР на МИГ Костенец 2010, подадени по Шеста покана през септември 2014г.

На 04.02.2015г. беше подписан тристранен договор за отпускане на финансова помощ за проект „Реконструкция на вътрешен водопровод на улица „Рила”, гр. Костенец, община Костенец” по мярка321 от СМР. Проектът, с бенефициент община Костенец, е на стойност 84 452,35лв., а субсидията е в размер на 100%.

На 18.02.2015г. г-жа Тинка Проданова, управител на ГЕТИ ЕООД, подиса договор с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА за изпълнение на проект „Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги” по мярка 312. Проектът е на стойност 17 248,48 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70%.

Заедно с тях договорите за финансиране на проекти по СМР стават 19 с обща сума на одобрената от ДФЗ – РА субсидия 2 447 951,91 лв. пълен списък на сключените договори за отпускане на финансова помощ можете да намерите в раздел „Изпълнение на проекти”.

До момента има 2 изпълнени и изплатени от ДФЗ – РА проекта по мярка 312. Трите проекта по мярка 226 и един проект по мярка 322 са изпълнени. За всички проекти, включващи строително-монтажни работи се очаква удължаване на срока за изпълнение до 15.08.2015г.

Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

На 16.01.2015г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието пред ОС на Сдружението бяха представени отчет за дейността на Управителния съвет през 2014г., годишен финансов отчет за 2014г., одобреният от МЗХ бюджет за дейността на МИГ през 2015г., както и информация за напредъка по изпълнение на Стратегията за местно развитие и проектите, подадени по нея. Общото събрание освободи досегашните членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението, поради изтичане на мандата им и избра нови.

Прочети още: Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

Изготвени Анализи за територията на община Костенец

В изпълнение на сключени договори след проведена публична покана с предмет „Извършване на проучвания и осигуряване на информация за територията на МИГ Костенец 2010" по обособени позиции бяха изготвени следните анализи и проучвания целящи да дата информация за територията на община Костенец и възможностите за нейното развитие:

1 „Изследване на динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през периода на изпълнение на СМР и анализ на промените спрямо предходния 3 годишен период. Отпечатане е на брошура с разработката. Изпълнител на договора е „СМТ – България" ЕООД

2 „Секторен анализ: "Развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на МИГ Костенец 2010: възможности и добри европейски практики". Отпечатана е информационна брошура";

3. Оценка на въздействието на Стратегията за местно развитие, ПРСР и европейските фондове върху развитието на територията на МИГ: туризъм, инфраструктура, социална сфера, култура
Изпълнител на ОП 2 и 3 е СНЦ „Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра"

Пълният текст на анализите можете да прочетете в раздел «Публикации»

Семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони” 2014 -2020г.

На 19.12.2014 г.  МИГ Костенец 2010 проведе семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони" 2014 -2020г. в който взеха участие 29 човека. Лектор на семинара беше г-жа Зорница Богданова, която представи информация за финансовата рамка на ПРСР и основните мерки и подмерки,  по които участниците в семинара могат да кандидатстват за безвъзмездно финансово подпомагане през периода 2015-2020 г. Презентации бяха направени по  основните мерки за частни бенефициенти в т.ч. мярка 4. Инвестиции в материални активи; 6. Развитие на стопанството и стопанската дейност; 8.  Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. Представени бяха и възможностите за кандидатстване  по публичните мерки: мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, както и някои от новите мерки, които не съществуваха през предходния период: мярка 16 – „сътрудничество" и тематичната подпрограма за  „малките ферми", които са с икономически размер от 2 000 до 7999 € и земеделски площи до 10 ха. Описани бяха и възможностите, които предоставя през новия програмен период подхода ЛИДЕР за подпомагане на местните общности при изпълнение на Стратегиите за местно развитие. Прочетете цялата статия относно семинара тук.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...
На 29 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Костенец, ет. 4., гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2...
Покана за Общо събрание на 09.02.2019
Четвъртък, 24 Януари 2019
На 09.02.2019 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...
На 29 май 2019 г., в заседателната зала на общината, се проведе Семинар по пчеларство, организиран от МИГ Костенец 2010 в...
На 09 февруари 2019 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание, в което взеха участие 26 членове на Сдружение „МИГ...